Siirry pääsisältöön

Venäjä: Venäjä

Tietokannat

Aikakausjulkaisut

Yleinen sotatiede

Sotatieteen yleinen tutkimus keskittyy sotatieteen eri luokkien ja rakenteen määrittämiseen sekä aseellisen taistelun reunaehtojen tieteelliseen tarkasteluun.

Sotataito

Sotataito on osa sotatiedettä ja sisältää strategian, operaatiotaidon sekä taktiikan osa-alueet. Sotataidon tutkimus keskittyy näihin osa-alueisiin liittyvien operaatioiden ja taisteluiden luonteen, säännönmukaisuuksien, periaatteiden sekä menetelmien selventämiseen.

► Strategia tutkii sodan sotilasstrategista luonnetta ja aseellisen taistelun säännönmukaisuuksia, periaatteita sekä tapoja strategisessa mittakaavassa. Se on yhtenäinen kaikille asevoimien puolustushaaroille.

► Operaatiotaito tutkii asevoimien puolustushaarojen operatiivisten yhtymien kaikkien aselajien yhteisten ja itsenäisten operaatioiden toteuttamisen ja niihin valmistautumisen tapoja ja periaatteita, säännönmukaisuuksia sekä luonnetta.

► Taktiikka tutkii ryhmien, joukkueiden (vast.), perusyksiköiden, joukkoyksiköiden, joukko-osastojen sekä perusyhtymien taistelujen käymistä maalla, merellä ja ilmassa sekä niihin valmistautumista. Se sisältää asevoimien puolustushaarojen ja aselajien taktiikat.

Asevoimien kehitystyö

Asevoimien kehitystyöhön liittyvä tutkimus kohdistuu valmiuteen, asevoimien organisaatiorakenteeseen, kalustoon, henkilöstötäydentämiseen sekä reservin kouluttamiseen.

Koulutus

Joukkojen koulutuksen ja kasvatuksen tutkimus kohdistuu operatiiviseen koulutukseen, taistelukoulutukseen sekä sotilaskasvatukseen. 

► Patrioottinen kasvatus

Sotatalous

Sotatalous tutkii sotatalouden kehittämistä, toimivuutta sekä johtamista normaali- ja poikkeusoloissa.

Asevoimien johtaminen

Asevoimien johtamiseen liittyvä tutkimus kohdistuu eri johtamistasojen, komentajien, päälliköiden, esikuntien ja muiden johtamiselinten johtamisen säännönmukaisuuksiin, periaatteisiin sekä menetelmiin.

Tukeminen

Tukemiseen liittyvä tutkimus kohdistuu taistelun tukemiseen, teknisiin täydennyksiin sekä huoltoon.

Huolto

► Informaatiovaikuttaminen, informaatiosota, hybridisodankäynti

Aseistus

Aseistuksen tutkimus kohdistuu aseistuksen ja sotilastekniikan kehittämiseen, valtion aseohjelmien perusteiden laatimiseen sekä sotilastekniikan elinkaariin liittyvien suositusten laatimiseen.

Sotahistoria

Sotahistoriassa tutkitaan sotien historiaa, sotilaallisen ajattelun ja sotataidon historiaa, asevoimien rakentamisen historiaa, aseistuksen historiaa
sekä muita sotilasalan alueita historiallisesta näkökulmasta. 

Yleisteokset

► Neuvostojärjestelmän romahdus

► Neuvostoliitto, asevoimat, 1990-luvun murros

► Nyky-Venäjä

► Arkistolähteitä

Puolustushaarat ja aselajit

Asevoimien puolustushaarojen ja aselajien tutkimus kohdistuu niiden koulutuksen ja käytön perusteisiin, kehitystyöhön, johtamiseen sekä joukkojen koulutukseen ja kasvatukseen.

► Merivoimat

► Maavoimat

► Ilmavoimat

Valtion sotilaallisen organisaation muut joukot

Valtion sotilaallisen organisaation muihin joukkoihin liittyvä tutkimus kohdistuu valtion ja maanpuolustuksen johtamiseen, asevoimiin, muihin sotilaallisesti toimiviin joukkoihin sekä valtion aseelliseen suojaamiseen kytköksissä oleviin tuotanto- ja tutkimuslaitoksiin.

Sotilaallinen turvallisuus

Sotilaallisen turvallisuuden tutkimus kohdistuu valtion turvallisuuteen liittyvän strategian ja tavoitteiden toteutumisen turvaamiseen poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, sotilaallisia, teknologisia, ekologisia sekä informaatio tai muita sisäisiä ja ulkoisia uhkia vastaan.